[1]
คำสะอาดศ., คำสะอาดส., และ พุทธิสวัสดิ์ว., “ความสัมพันธ์ระหว่างการกินปลาร้ากับการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีชนิดภายนอกตับ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 9-18, ก.ย. 2018.