[1]
พิชัยกาล ส. และ ดวงสงค์ ร., “ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ทางสุขภาพกับระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลโนนสะอาด”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 3, น. 109–118, พ.ย. 2019.