[1]
พนมชัย ร. และ อินทร์ม่วง อ., “การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาลแผนกผู้ป่วยใน กรณีศึกษา โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 73–84, ส.ค. 2019.