[1]
คุ้มวงศ์ ศ. และ อุดมพาณิชย์ ส., “คุณลักษณะส่วนบุคคลและปัจจัยทางการบริหารมีผลต่อการดำเนินงานข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 3, น. 19–30, พ.ย. 2019.