[1]
บุญพา ส. และ สกุลคู พ., “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพริก บ้านดอนแดงใหญ่ ตาบลหนองเหล่า อาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 38–46, ส.ค. 2018.