[1]
บุญยงค์ว. และ โล่วิรกรณ์ส., “พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการของวัยแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด”, KKU J for Pub Health Res, ปี 11, ฉบับที่ 4, น. 1-9, ส.ค. 2019.