[1]
สุริยนต์ ส., ตัญตรัยรัตน์ พ., จังโกฎิ ฤ., และ ชนะบุญ ส., “ผลของหัวเชื้อจุลินทรีย์ต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียยางก้อนถ้วยด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 19–30, ส.ค. 2019.