[1]
ยั่งยืนส. และ มหาวีรวัฒน์อ., “การรับรู้ความกลมเกลียวในชุมชนกับการใช้สารเสพติดของผู้เข้าบำบัดยาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”, KKU J for Pub Health Res, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 1-11, ม.ค. 2020.