[1]
เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เ. และ อุดมพาณิชย์ ส., “แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดร้อยเอ็ด”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 42–51, ส.ค. 2019.