[1]
กิจธีระวุฒิวงษ์ น., เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ศ., วังวนสินธุ์ อ., และ พรมแจ้ง บ., “พัฒนาการระบบสุขภาพอำเภอของประเทศไทย”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 3, น. 1–8, ธ.ค. 2019.