[1]
อุ่นทะโคตร ก., บัวผัน ป., และ พิมหา ส., “ปัจจัยแห่งความสำเร็จและสุนทรียทักษะผู้นำต่อการประเมินโครงการของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธุ์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 7–18, ส.ค. 2019.