[1]
ภูธรฤทธิ์ น., จิระพรกุล ช., พรหมเทศ ส., มณีนิล เ., จันทะราช ป., และ อรรคบุตร ช., “ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง: -”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 31–41, ส.ค. 2019.