[1]
ภูธรฤทธิ์น., จิระพรกุลช., พรหมเทศส., มณีนิลเ., จันทะราชป., และ อรรคบุตรช., “ความวิตกกังวลและความเครียดระหว่างรอการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง: -”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 2, น. 31-41, ส.ค. 2019.