[1]
ทิพโชติ ธ. และ โล่วิรกรณ์ ส., “การบริโภคอาหาร พลังงานและสารอาหารที่ได้รับของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 10, ฉบับที่ 4, น. 82–91, มิ.ย. 2018.