[1]
นารมย์ น., คำสะอาด ศ., สิมสินธุ์ ศ., และ คำสะอาด ส., “วิธีการทางสถิติในงานวิจัยที่มีผลลัพธ์หลักเป็นการตายในการศึกษาระยะยาว”, KKU J for Pub Health Res, ปี 10, ฉบับที่ 4, น. 72–81, มิ.ย. 2018.