[1]
ชัยประทีป เ. และ ขอบใจ ว., “การวิเคราะห์หาปริมาณผงชูรส (Monosodium-L-glutamate) ในผลิตภัณฑ์ อาหารแช่เย็นสำเร็จรูป โดยวิธี Modified-High Performance Liquid Chromatography”, KKU J for Pub Health Res, ปี 10, ฉบับที่ 4, น. 64–71, มิ.ย. 2018.