[1]
เพ็ญสุวรรณ ไ., พัฒนโชติ น., สังซา ณ., โตเหมือน ช., กุดวงษา ว., และ สารการ พ., “อัตรารอดชีพและลักษณะทางพยาธิวิทยาที่มีผลต่อการรอดชีพของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 4”, KKU J for Pub Health Res, ปี 10, ฉบับที่ 4, น. 51–63, มิ.ย. 2018.