[1]
โตเหมือน ช., พัฒนโชติ น., สังซา ณ., เพ็ญสุวรรณ ไ., กุดวงษา ว., และ สารการ พ., “ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดชีพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหลังได้รับ การรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประเทศไทย”, KKU J for Pub Health Res, ปี 10, ฉบับที่ 4, น. 39–50, มิ.ย. 2018.