[1]
พัฒนโชติ น., “ความชุกและความไวของยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียฉวยโอกาสที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด”, KKU J for Pub Health Res, ปี 12, ฉบับที่ 4, น. 19–29, พ.ย. 2019.