[1]
อัจฉริยธรรม ม., พิชัยณรงค์ ณ., และ วงศ์สวัสดิ์ ป., “โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 21–28, ก.ค. 2017.