[1]
สุจริตพงษ์ ป., ศุกรเวทย์ศิริ พ., และ เวทีวุฒาจารย์ เ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคเมลิออยโดสิสในผู้ป่วยเมลิออยโดสิส โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร”, KKU J for Pub Health Res, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 80–86, ก.ค. 2017.