[1]
มั่นกลางศ. และ ภาโนมัยณ., “พฤติกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของเยาวชนที่อาศัยอยู่ใน เขตบ้านพักทหารจังหวัดนครราชสีมา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 66-72, ก.ค. 2017.