[1]
กุลรัตนาวิโรจน์ป., บัวพุ่มพ., และ ยอดทองดีน., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง จังหวัดชัยนาท”, KKU J for Pub Health Res, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 50-57, ก.ค. 2017.