[1]
สีสันต์ ช., ฤทธิรอด ธ., และ สกลไชย ส., “การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนนกับเทศบาลตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 35–41, ก.ค. 2017.