[1]
บุญยะลีพรรณส., “พฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์วัยแรงงานที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้าน ไวรัสเอชไอวี ณ โรงพยาบาลจังหวัดที่ติดชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 55-64, ก.ค. 2017.