[1]
แสงคำศ., สกุลคูพ., และ อรุณเลิศอารีย์จ., “ความเข้มข้นเชื้อราในอากาศจากสถานที่ฝังกลบมูลฝอยแบบเทกอง กรณีศึกษา: พื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 38-46, ก.ค. 2017.