[1]
มอญขันธ์ณ., เจริญธัญรักษ์เ., เขียวอยู่จ., และ แถวโนนงิ้วเ., “ผลการให้ความรู้และปฏิบัติในการควบคุมป้องกันลูกน้ายุงลาย และอัตราการเกิด โรคไข้เลือดออก ต้าบลบ้านเลื่อม อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 6-13, ก.ค. 2017.