[1]
กิจธีระวุฒิวงษ์ น. และ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ ศ., “การประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ”, KKU J for Pub Health Res, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 1–5, ก.ค. 2017.