[1]
บัวพุ่มพ., มณีรอดส., และ รอดพรมเ., “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเยี่ยมบ้าน แบบเสริมพลังอำนาจเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง”, KKU J for Pub Health Res, ปี 7, ฉบับที่ 3, น. 60-67, ก.ค. 2017.