[1]
จันทร์สุข น., รอดพรม เ., และ จันทร์สุข ช., “การพัฒนาโปรแกรมกระบวนการกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อคุณภาพชีวิตของ ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับเคมีบำบัด”, KKU J for Pub Health Res, ปี 7, ฉบับที่ 3, น. 45–50, ก.ค. 2017.