[1]
เทพเทียนบ., ศรีวณิชชากรส., ศุภลักษณ์ศึกษากรพ., และ ประคองสายภ., “อุปสรรคต่อการเข้ารับบริการให้คำปรึกษาและการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีในกลุ่ม ประชากรหลักที่มีภาวะเปราะบางต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชากรทั่วไป”, KKU J for Pub Health Res, ปี 7, ฉบับที่ 3, น. 34-44, ก.ค. 2017.