[1]
ศรีบุญเรือง พ., ตลับนิล ก., และ ศรีบุญพิมพ์สวย ว., “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 60–70, ก.ค. 2017.