[1]
ต่อติด โ., ลีทองดี ส., และ ประสันนาการ ส., “ผลของการใช้ตัวแบบเพื่อเพิ่มการรับรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 49–59, ก.ค. 2017.