[1]
แซ่หลี เ., เทพเทียน บ., และ ศรีวณิชชากร ส., “การจัดการระบบสุขภาพระดับอำเภอเพื่อการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการอนามัยแม่และเด็กของอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 39–48, ก.ค. 2017.