[1]
จันทร์น้อย ม., ปานศิลา ว., และ อุดมพร ธ., “ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดการบริโภคน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยวของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 22–30, ก.ค. 2017.