[1]
ภู่สุวรรณ น. และ สีประโค ป., “การเกิดและการกระจายตัวโรคไข้เลือดออกอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร กรณีศึกษา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2552-2556)”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 14–21, ก.ค. 2017.