[1]
ตระกูลทวีสุข พ., สกุลคู พ., ไกรสร ภ., และ ชาญวิรัตน์ ก., “ความแตกต่างที่ลงตัวระหว่างอาชีวเวชศาสตร์และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 1–4, ก.ค. 2017.