[1]
บุญยอแสง ว. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ., “ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับความล่าช้าในการรักษาเกิดจากผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 60–67, ก.ค. 2017.