[1]
อารยางกูร ก. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ., “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุนของบุคลากรหญิงใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 54–59, ก.ค. 2017.