[1]
ทัศศรี จ. และ จมูศรี ส., “กระบวนการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อการป้องกันเอดส์ในจังหวัดสงขลา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 20–26, ก.ค. 2017.