[1]
สิทธิหล่อ ส. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ., “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของผู้ป่วยในการรักษา วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่จังหวัดแพร่”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 10–19, ก.ค. 2017.