[1]
บุญโญ ภ. และ ศุกรเวทย์ศิริ พ., “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน จังหวัดยโสธร”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 3, น. 45–53, ก.ค. 2017.