[1]
เขียวอ่อนเ., เจริญพันธ์จ., และ ปานศิลาว., “ผลการประยุกต์การออกกำลังกายประกอบเพลงโคราชเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุม ภาวะความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 3, น. 28-36, ก.ค. 2017.