[1]
พันธ์ศรีณ. และ ไตรทิพย์สมบัติจ., “ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานและอ้วนในตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 4, น. 42-49, ก.ค. 2017.