[1]
พันธุอามาตย์ จ., แสนไชยสุริยา ภ., และ จิระพรกุล ช., “การปฏิบัติงานควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 4, น. 14–21, ก.ค. 2017.