[1]
พันธุอามาตย์จ., แสนไชยสุริยาภ., และ จิระพรกุลช., “การปฏิบัติงานควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)”, KKU J for Pub Health Res, ปี 8, ฉบับที่ 4, น. 14-21, ก.ค. 2017.