[1]
สมพานทบานสุขก., แสนไชยสุริยาก., วิดามาลีว., และ แสนไชยสุริยาภ., “การพัฒนาระบบคัดกรองธาลัสซีเมีย: รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, KKU J for Pub Health Res, ปี 9, ฉบับที่ 2, น. 46-52, ก.ค. 2017.