[1]
ถ่างกระโทกป., ชาวแขกส., มงคลดีพ., พิณรัตน์พ., และ พวงเพชรเ., “พฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร”, KKU J for Pub Health Res, ปี 9, ฉบับที่ 3-4, น. 71-78, ก.ค. 2017.