[1]
แก้วสีงาม ร. และ โล่วิรกรณ์ ส., “ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการฉันภัตตาหารของสามเณรที่ศึกษาในโรงเรยน ี บาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดศรีษะเกษ จังหวัดหนองคาย”, KKU J for Pub Health Res, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 28–37, เม.ย. 2018.