[1]
สุราวรรณ์ ว., “ความชุกของภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมใน ผู้สูงอายุอําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น”, KKU J for Pub Health Res, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 58–69, เม.ย. 2018.